Implant zęba

Rodzaje leczenia implantologicznego – implant zęba: cena 

Główną trudnością w leczeniu z użyciem implantów jest niewystarczająca kość. W takich okolicznościach wymagane są dodatkowe zabiegi przygotowujące pacjenta do leczenia – tzw. regeneracja kości – a tym samym czas trwania leczenia może się wydłużyć. Takie sytuacje nazywane są odroczonym wszczepieniem implantu, ponieważ przed wprowadzeniem implantu konieczne jest odczekanie na wygojenie kości.

Rekonstrukcja kości

Po utracie zęba w miejscu ekstrakcji naturalnie występuje zanik kości. W zależności od zaawansowania tego procesu, przy wprowadzaniu implantu mogą być wymagane dodatkowe procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i długoterminowego powodzenia leczenia.

Defekty kości były przez długi czas poważnym problemem, ponieważ utrudniały lub uniemożliwiały leczenie implantologiczne. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem biotechnologii możliwe stało się odbudowanie kości zarówno w szczęce jak i żuchwie. Należy zwiększyć objętość tkanki kostnej, aby można było wprowadzić implanty i odbudować zęby. Rekonstrukcja tkanki kostnej jest zalecana w przypadku:

  • utrata kości po ekstrakcji zęba
  • użytkowanie protezy ruchomej przez wiele lat
  • osteoporoza pomenopauzalna i osteoporoza w starszym wieku
  • uwarunkowania genetyczne
  • zaburzenia równowagi wapniowo-fosforanowej

Przed leczeniem należy określić poziom utraty masy kostnej. W tym celu przeprowadzana jest diagnostyka radiologiczna – najczęściej tomografia – w celu oceny budowy kości w trzech wymiarach. Istnieją trzy rodzaje atrofii u pacjentów:

  • utrata wysokości kości – pionowa utrata kości
  • utrata szerokości kości – pozioma utrata kości
  • ubytek złożony – mieszany ubytek kostny

Regeneracja kości w odniesieniu do rodzaju wady kości

Rodzaj rozpoznanego ubytku kostnego determinuje sposób i wielkość regeneracji. Generalnie zabieg odbudowy kości polega na zwiększeniu ilości tkanki kostnej poprzez wprowadzenie specjalnego materiału kościozastępczego tam, gdzie brakuje kości, a następnie zabezpieczeniu jej błoną barierową. Może to pochodzić od samego pacjenta (przeszczep kostny autogenny, najczęściej w postaci zrębków kostnych) lub ze źródła zewnętrznego (specjalne materiały pochodzenia mineralnego lub zwierzęcego). Wykorzystywane są naturalne materiały pochodzące z tkanki kostnej pacjenta lub ze zwierzęcia, najczęściej bydła, które są dobrze przyswajalne przez organizm ludzki.